Tới nhà chơi được bú lồn chị của bạn thân Sakura Tsuji mông đẹp , cùng Chu Hằng chiến ngang tay! Đương nhiên, đây cũng vì Chu Hằng thấp hơn hắn tới cả một tiểu cảnh giới, trên lực lượng cũng kém hơn rất nhiều. Mà Tấn Vân Lưu Quang Bộ lại bị hạn chế rất lớn, Chu Hằng vừa không sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, tự nhiên không thể khắc địch chế thắng. Đây đúng là thứ Chu Hằng cần! – Áp lực! Mọi thời khắc của hắn đều quanh quẩn trong thời khắc sinh tử, Nam sinh số hưởng được chơi chị bạn học Sakura Tsuji mông to Thượng Quan Kỳ gây